Op de derde dinsdag in september, dit jaar op 15 september 2020, presenteert het kabinet zoals gebruikelijk het Belastingplan 2021. Eveneens gebruikelijk is dat een aantal plannen vroegtijdig zijn ‘uitgelekt’. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers en particulieren kort op een rij.

WIJZIGINGEN VOOR ONDERNEMERS

Zelfstandigenaftrek wordt extra verlaagd

De zelfstandigenaftrek zou jaarlijks dalen van € 7.030 in 2020 naar € 5.000 in 2028. Dat wordt uiteindelijk een daling naar € 3.200, maar wel in een langzamer tempo (in stappen van € 110 per jaar).

Nieuwe investeringsaftrek: de BIK

Met de ‘Baangerelateerde Investerings Korting’ (BIK) krijgen bedrijven die investeren korting op de afdracht loonheffingen. Dit moet verder nog worden uitgewerkt.

Verlaging vennootschapsbelasting wordt geschrapt

De eerder voorgestelde verlaging van de tweede schrijf in de vennootschapsbelasting van 25% naar 21,7% gaat niet door. Wel gaat de eerste schijf van 16,5% naar 15% in 2021. Daarbij wordt de eerste schijf in twee stappen verhoogd van € 200.000 naar € 400.000.

Verhoging tarief innovatiebox

Het vennootschapsbelastingtarief voor de innovatiebox is nu (2020) 7% en wordt verhoogd naar 9% in 2021.

Fiscale coronareserve vennootschapsbelasting (FCR)

In mei 2020 is al aangekondigd dat vennootschapsbelastingplichtige ondernemers eenmalig de mogelijkheid krijgen om het verwachte verlies vanwege de coronacrisis in 2020 alvast op te voeren in de aangifte van 2019. In het wetsvoorstel moet duidelijk worden wanneer een verlies precies een coronaverlies is. Als er al aangifte is gedaan over 2019, dan kan een nieuwe aangifte worden ingediend.

Minder vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte voor de WKR is in 2020 eenmalig verruimd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 aan loonsom. De verwachting is dat deze verruiming niet verder wordt doorgezet naar 2021.

Aandelenoptierechten start-ups en scale-ups

Loonheffing (en inkomstenbelasting) is verschuldigd op het moment dat aandelenopties worden uitgeoefend door de werknemer. Dat is ongewenst, wanneer daarvoor onvoldoende liquiditeit aanwezig is. Het voorstel is om per 2021 het moment van heffing te verplaatsen naar het moment van vervreemding van de aandelen die met die opties zijn verkregen. Dit voornemen was al aangekondigd op 28 mei 2019 in een nieuwsbericht van de toenmalige Staatssecretaris Snel.

Wetsvoorstel excessief lenen

Op 17 juni 2020 is het Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit staat los van het Belastingplan 2021. Aanvankelijk stond 2022 gepland als invoeringsdatum, maar dat is nu vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 2023 (peildatum 31 december 2023).

 

 

WIJZIGINGEN VOOR PARTICULIEREN

Tarief in box 1

Het inkomstenbelastingtarief in de eerste schrijf tot € 68.507 daalt in 2021 extra naar 36,9%.

Heffing in box 3

Het heffingsvrij vermogen in box 3 gaat in 2021 omhoog van € 30.846 naar € 50.000 (€ 100.000 voor partners).

Arbeidskorting

De arbeidskorting stijgt in 2021 naar een iets hoger niveau, zoals dat gepland stond voor 2022.

Overgangsregeling levensloopregeling

Sparen met de levensloopregeling kan al niet meer sinds 2012. Voor de opgebouwde tegoeden is destijds een overgangsregeling in het leven geroepen. Op 31 december 2021 wordt een niet opgenomen levenslooptegoed direct belast. Deze overgangsregeling wordt aangepast. Waarschijnlijk vindt een versoepeling plaats. Wat dit precies inhoudt is nu nog niet bekend.

Invoering verrekenmethode voor bestuurdersbeloningen in Besluit ter voorkoming van dubbele Belastingen

Nederland keurt bij besluit van 18 juli 2008 goed dat bij bestuurders- en commissarissenbeloningen ter voorkoming van dubbele belastingheffing de vrijstellingsmethode wordt toegepast ter berekening van de vermindering van de Nederlandse inkomstenbelasting. Het gaat dan om bestuurders die woonachtig zijn in Nederland en buitenlands arbeidsinkomen genieten. In verdragssituaties is echter veelal de minder voordelige verrekenmethode voorgeschreven. Deze ‘ongelijkheid’ wordt in 2021 rechtgezet door deze goedkeuring in te trekken. Voor dit soort beloningen wordt daarmee voortaan de verrekenmethode voorgeschreven. Dit voornemen ligt vast in de ‘Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020’ uit 29 mei 2020.

Overdrachtsbelastingtarief op woningen

Jongeren tussen de 18 en 35 jaar die voor de eerste keer een eigen woning kopen worden vanaf 2021 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voor degene die naast de eigen woning nog een andere woning koopt, gaat een overdrachtsbelastingtarief van 8% gelden (in plaats van 2%).