Op dinsdag 1 september aanstaande start de tweede aanvraagronde voor de SLIM subsidie. Deze subsidieregeling biedt individuele MKB-ondernemingen tot wel 80% subsidie met een maximum van 24.999 euro als ze investeren in een Leven Lang Ontwikkelen.De SLIM regeling kent drie doelgroepen, waaronder grote bedrijven en samenwerkingsverbanden. De belangrijkste doelgroep is echter het MKB, zo meldt PNO Consultants.

SLIM regeling specifiek voor ondernemers in het MKB

De reden dat het zwaartepunt van de SLIM regeling– zowel qua inhoud als budget – bij het MKB ligt, is omdat MKB-ondernemingen om verschillende redenen moeite hebben met het investeren in het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van werknemers gedurende hun hele loopbaan. Het blijvend ontwikkelen gedurende de hele loopbaan is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. De SLIM-subsidie helpt MKB-ondernemingen bij hun inspanningen om een Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming voor elkaar te krijgen.

Leven Lang Ontwikkelen

Er is subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van een aantal activiteiten, al dan niet met de inzet van externen. MKB-ondernemingen kunnen SLIM subsidie aanvragen voor:

  • de doorlichting van hun onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers in hun onderneming
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in hun onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk of
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen – in de derde leerweg – voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

SLIM subsidie aanvragen

Voor MKB-ondernemingen is er de komende vier jaar bijna 30 miljoen euro per jaar beschikbaar. De minister bepaalt het jaarlijkse aanvraagtijdvak. In 2020 staat het laatste aanvraagtijdvak open vanaf 1 september 9:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur. Ondernemingen kunnen alleen nog gedurende deze periode een aanvraag indienen.

De volgende percentages en bedragen zijn van toepassing:

  • De SLIM subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele projectkosten voor ondernemers met meer dan 50 werknemers.
  • Voor ondernemers met minder dan 50 werknemers bedraagt de subsidie zelfs 80% van de subsidiabele projectkosten.
  • De subsidiabele kosten – waaronder de facturen van externen en interne uren – moeten minimaal 5.000 euro bedragen.

De subsidie is maximaal 24.999 euro. Een mkb met minder dan 50 werknemers dat 31.250 euro aan projectkosten maakt in een periode van twaalf maanden, komt voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking.

Loting

Op grond van de eerste aanvraagronde in maart van dit jaar is het de verwachting dat mkb-ondernemingen, ook in deze aanvraagronde, meer subsidie gaan aanvragen dan het beschikbare subsidieplafond. Dit betekent dat de minister opnieuw gaat loten om de behandelvolgorde te bepalen. Onvolledige aanvragen komen – nadat er geloot is – onder op de stapel. Dit betekent dus dat het niet nodig is om de aanvraag zo snel mogelijk na opening van het aanvraagtijdvak in te dienen, maar wel dat het belangrijk is om de aanvraag zo goed en compleet mogelijk te maken.