De op 2 april 2020 in werking getreden NOW-regeling heeft in aanvulling op eerdere aanpassing recent nog een aantal wijzigingen ondergaan zodat meer bedrijven (alsnog) een beroep op de regeling kunnen doen. Met name seizoensbedrijven raakten door de eerste opzet tussen ‘wal en schip’. Hieronder zijn de aanpassingen op de eerste tranche en de mogelijkheden en voorwaarden voor een tweede tranche (NOW 2.0) voor u uiteengezet.

Aanpassingen op de eerste tranche

Loonsombepaling seizoensbedrijven

Er kan subsidie worden aangevraagd over de loonsom in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. In beginsel wordt hierbij uitgegaan van de loonsom over het eerste tijdvak 2020 (januari). Zijn er over dit tijdvak geen loongegevens beschikbaar dan wordt uitgeweken naar de loonsom over november 2019. Als tegemoetkoming naar de seizoensbedrijven (lagere loonsom in januari) is ter aanvulling hierop de mogelijkheid geboden om de stijging van de loonsom in maart tot en met mei mee te nemen. Voorwaarde is dat de loonsom van de periode maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. De hoogte van de loonsom in de maanden april en mei wordt hierbij gemaximeerd op het niveau van maart. Aanvragen met een 0-loonsom in januari 2020 en november 2019, kunnen hierdoor alsnog in aanmerking komen voor de regeling. De bevoorschotting blijft onveranderd, (aanvullende) tegemoetkoming kan worden ontvangen via de vaststelling.

Loonsom- en omzetbepaling bij overnames onderneming

Indien een onderneming een andere onderneming heeft overgenomen blijkt in de praktijk dat 25% van de omzet boekjaar 2019 als referentieomzet een vertekend beeld kan geven bij de bepaling van het omzetverlies. Deze ondernemingen krijgen nu de mogelijkheid om de afwijkende bepaling voor startende ondernemingen toe te passen. Dit houdt in dat ondernemingen die (een deel van) een andere onderneming hebben overgenomen de referentieomzet kunnen bepalen als de omzet vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overname voor de kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar drie maanden. Datum van overname moet hierbij minimaal een kalendermaand voor 29 februari 2020 liggen (net als bij starters) om een relevante refertemaand over te houden.

Indien een onderneming die (een deel van) een andere onderneming heeft overgenomen geen representatieve loonsom in januari 2020 of november 2019 heeft, mag deze onderneming gebruik maken van de hierboven beschreven ‘loonsombepaling seizoensbedrijven’.

Loonsom januari filteren voor dertiende maand

Indien er in januari 2020 extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, zijn uitbetaald worden deze bij de vaststelling van de subsidie uit de loonsom gefilterd voor een representatiever vergelijk.

Verlengen aanvraagtijdvak

De aanvraag voor de eerste tranche moest in eerste instantie op 31 mei 2020 zijn ingediend. Doordat vanwege de aanvullende mogelijkheden ondernemingen alsnog in aanmerking kunnen komen voor de regeling is deze termijn verlengd naar 5 juni 2020.

Accountantsverklaring

Er is ook duidelijkheid over de grensbedragen voor het overleggen van een accountantsverklaring bij de afrekening. Een accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die:

  1. een voorschot (80 % van het verleende subsidiebedrag) van € 100.000 of meer hebben ontvangen
  2. een vast te stellen subsidie van € 125.000 of meer hebben
  3. gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen (op grond van artikel 6a)

Bij de hierboven genoemde bedragen gaat het , indien het een concern betreft, om de aan het concern toegekende bedragen en niet de verstrekte subsidie per loonheffingsnummer.

De richtlijnen voor de accountantsonderzoeken worden middels accountantsprotocollen van het ministerie van SZW en standaarden van de NBA nader vastgesteld. Verwachting is dat deze voor 1 augustus beschikbaar zijn.

De verzoeken waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Hiertoe moet de werkgever een controleerbare administratie beheren met betrekking tot de omzet en de loonsom.

Bij verzoeken om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 zal een verklaring van een derde meegestuurd moeten worden ter bevestiging van de omzetdaling.

Er komt een tool beschikbaar via de overheid aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring benodigd is.

Indienen aanvraag vaststelling

De aanvraag voor de vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart t/m mei 2020) kan worden gedaan vanaf 7 september 2020. Deze datum is opgeschoven in verband met de verlening van de regeling met een tweede tranche.

 

Verlenging NOW met tweede tranche (NOW 2.0)

In aanvulling op de huidige voorwaarden en wijzigingen vindt het kabinet de volgende wijzigingen passend om op te nemen in de tweede tranche van de regeling. Een onderneming die gebruik maakt van de verlenging van de NOW:

  • mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen
  • wordt verplicht om haar werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Bij de aanvraag moet werkgever hier een verklaring over afleggen. De overheid biedt hiertoe vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen aan
  • krijgt nog steeds te maken met de correctie op subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd (100% i.p.v. 150%). Er wordt aangesloten met regelgeving rondom collectief ontslag (overleg vakbonden voor ontslagaanvragen voor meer dan 20 medewerkers) en de wettelijke bescherming is van toepassing

De vaste opslag van 30% wordt verhoogd naar 40% zodat de NOW 2.0 ook een bijdrage levert aan andere kosten naast de loonkosten. Referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Indien er in maart 2020 extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, zijn uitbetaald worden deze bij de vaststelling van de subsidie uit de loonsom gefilterd voor een representatiever vergelijk.

Aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor juni, juli en augustus kunnen waarschijnlijk vanaf 6 juli 2020 worden ingediend. Ieder werkgever die voldoet aan de voorwaarden kan de subsidie aanvragen, onafhankelijk of zij aan de eerste tranche heeft deelgenomen. Als aan de eerste tranche is deelgenomen dan moet de omzetperiode wel aansluiten op de gekozen periode in het eerste tijdvak. Het indienen van aanvragen is mogelijk tot en met 31 augustus 2020.

 

 

Bron: Rijksoverheid.nl