Ondanks dat de corona-uitbraak enigszins onder controle lijkt, is de economische crisis dat niet en lijkt het nu slechts te beginnen.

Het kabinet is zich daar goed van bewust en heeft dan ook het Noodpakket voor banen en economie 1.0 van 17 maart een vervolg gegeven in het Noodpakket voor banen en economie 2.0. Het nieuwe noodpakket is uitgesproken in de brief van het kabinet aan de Tweede kamer van 20 mei. Het vernieuwde noodpakket bevat een aantal verlengingen van de maatregelen die in het vorige noodpakket genomen werden, ook zijn er een aantal aanpassingen gedaan en zijn er nieuwe voorwaarden gesteld. Hieronder gaan we kort in op diverse maatregelen uit het Noodpakket 2.0.

1. NOW

Het kabinet heeft besloten de NOW-regeling met drie maanden (tot 1 september a.s.) te verlengen. Daarbij blijft het doel van de NOW ongewijzigd, te weten het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Voor zowel Noodpakket 1.0 als Noodpakket 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, waarop we in het vervolg ingaan.

De bedoeling is dat het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 wordt opengesteld, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd. De tegemoetkoming moet nog altijd worden gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode in het eerste tijdvak. De referentiemaand van de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar.

Er zijn ook wat aanpassingen aangebracht aan de NOW-regeling.

  • Het kabinet heeft besloten dat de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag wordt aangepast voor de tweede tranche. Bij de definitieve afrekening van de NOW-tegemoetkoming wordt daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor dat ontslag is aangevraagd. Er is dan met andere woorden geen sprake meer van een ontslagboete. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.
  • Om in aanmerking te komen voor de tweede tranche van de NOW moeten bedrijven op het aanvraagformulier verklaren dat zij, als de Wet Melding Collectief Ontslag (ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één regio moeten worden gemeld aan de vakbonden) van toepassing is, gedurende een periode van 4 weken overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder indienen dan 4 weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan. Werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers kunnen volstaan met een akkoord met een vertegenwoordiging van werknemers.
  • Belangrijk is dat bij gebruikmaking van het Noodpakket 2.0 als voorwaarde gesteld wordt dat een bedrijf of concern geen dividend of bonussen mag uitkeren of eigen aandelen in mag kopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden. N.B.: Deze voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en de inkoop van eigen aandelen over 2019 (die plaatsvinden in 2020)!
  • Daarnaast wordt als aanvullende voorwaarde opgenomen dat werkgevers een inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
  • Ook wordt de forfaitaire opslag in de verlengde NOW-regeling gewijzigd van 30% naar 40%. Daarmee komt het kabinet bedrijven extra tegemoet.
  • Tenslotte worden seizoensbedrijven tegemoetgekomen door een aanpassing in het eerste subsidietijdvak van de NOW. Deze aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei. De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.

 

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis, doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen, komt een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000,- voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. De TOGS wordt met ingang van 1 juni 2020 gesloten, er kunnen daarna geen aanvragen meer worden gedaan.

Verder gaat het kabinet bekijken of onderdelen van de nog langduriger gesloten sectoren, zoals de grote podia/theaters, die in ieder geval tot 1 september gesloten blijven, maar ook daarna naar verwachting te maken krijgen met forse beperkingen, gesteund en op weg geholpen kunnen worden naar nieuwe verdienmodellen, zonodig met behulp van pilots.

 

3. Tozo

Op grond van de Tozo kunnen zelfstandige ondernemers een tegemoetkoming (op bijstandsniveau) ontvangen als gevolg van gederfde inkomsten. De Tozo wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus. In de nieuwe ‘Tozo 2-regeling’ is overigens wel een partnerinkomenstoets opgenomen. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum kunnen onder de Tozo 2 geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Om een snelle uitvoering te waarborgen wordt bij een aanvraag voor Tozo 2 een verklaring gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Daarnaast is het onder de Tozo-2-regeling ook weer mogelijk om een lening aan te vragen van maximaal  € 10.157 voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen tegen een rentepercentage van 2 %. Ondernemers die al eerder een lagere lening hebben aangevraagd, kunnen bij de gemeente een tweede lening afsluiten tot het maximumbedrag. Bij de aanvraag bij de gemeente moeten ondernemers wel verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. Is dat wel het geval, dan is een extra lening niet mogelijk.

 

4. Startup

De Corona overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven, zoals startups, wordt voor de komende drie maanden verlengd. Er wordt nog onderzocht hoe de voorwaarden aangepast kunnen worden.

 

5. Fiscale maatregelen

Het kabinet verlengt de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling voor belastingschulden kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Tevens wordt de verlaagde invorderingsrente van 4% naar 0,01% verlengd tot 1 oktober 2020.

Ook de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de periode waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd en verleend, worden verlengd tot 1 september 2020.